Logotyp Umeå Kommunconcerns pensionsstiftelse

Umeå Kommunkoncerns pensionsstiftelse

Umeå kommunfullmäktige beslutade 1993 att en bolagsgemensam pensionsstiftelse benämnd Umeå Kommunkoncerns pensionsstiftelse, org nr. 894002-9328 skulle bildas. 

Pensionsstiftelsen har till ändamål att trygga medlemmarnas utfästelser om ålders- och efterlevandepensionsförmåner åt personer som är eller varit anställda hos medlem och åt efterlevande till sådan person.

Organisation och styrning

Pensionsstiftelsens styrelse består av sex ledamöter. Hälften av ledamöterna skall utses av arbetsgivarparten och hälften av arbetstagarparten. Ordförande utses av styrelsen, varvid valet får falla på ledamot eller utomstående. Styrelsen utses för en tid av tre år.

Styrelsen är beslutsför när minst halva antalet av vardera partens ledamöter är närvarande. Som styrelsens beslut gäller den mening om vilken de flesta röstande förenar sig.

Stiftelsens styrelse skall ha sitt säte i Umeå.

Placeringsprofil

Styrelsen har det yttersta ansvaret för kapitalförvaltningen och fastställer genom placeringsriktlinjerna den långsiktiga placeringsstrategin. Placeringsriktlinjerna omfattar principerna och ramarna för förvaltningen av stiftelsens kapital. Riktlinjerna ska ses över vid behov dock minst var tredje år.

Stiftelsens medel får placeras i likvida medel, räntebärande värdepapper, aktier och alternativa tillgångar. För att uppnå stiftelsens långsiktiga avkastningsmål fördelas innehaven mellan de tillåtna tillgångsslagen i en strategisk allokering även kallad normalportfölj. Avvikelse från den strategiska allokeringen får göras för att kortfristigt öka eller minska portföljens risknivå.

Förvaltningen av kapitalet ska uteslutande hanteras av en eller flera externa förvaltare som löpande utvärderas. Styrelsen har tagit beslut om att förvaltning ska ske efter diskretionärt mandat.

Ansvarsfulla investeringar

Ansvarsfulla investeringar är av central betydelse för pensionsstiftelsen och placeringar ska ske utifrån god etik där avstånd tas från bestickningar och mutor, narkotikaverksamhet, barnarbete, diskriminering och segregation. God etik förutsätter att företagen i de externa fonder man investerar i följer internationella normer gällande miljö, mänskliga rättigheter, arbetsrätt och korruption. Stiftelsen undviker även investeringar i företag som agerar i strid med internationella vapenkonventioner.

SFDR – Principal Adverse Impact – Inget beaktande av investeringsbesluts negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer. Umeå kommunkoncerns pensionsstiftelse beaktar inte investeringsbesluts negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer (PAI) enligt SFDR artikel 4.1(b) med hänvisning till proportionalitetsprincipen.

Ekonomi

Stiftelsens ekonomiska ställning är mycket god. Värdet på tillgångarna överstiger signifikant pensionsåtagandena som pensionsstiftelsen har till uppgift att trygga.

Marknadsvärdet på tillgångarna för Umeå kommunsföretags pensionsstiftelse var 157 mnkr per 2022-12-31.

Supervision

Umeå kommunföretags pensionsstiftelse har sitt säte i Umeå och står under tillsyn av Finansinspektionen samt Länsstyrelsen i Norrbotten.

Kontaktuppgifter

Umeå Kommunkoncerns Pensionsstiftelse
c/o Umeå kommun
Skolgatan 31A
901 84 UMEÅ
Telefonnummer: 090–16 10 00
Organisationsnummer: 894002-9328

Information på begäran

Stadgar, årsredovisning, placeringsriktlinjer samt informationen på den här sidan lämnas på begäran i pappersformat till dem som stiftelsen tryggar utfästelse om pension till, eller den som erbjuds pensionsförmåner som tryggas av stiftelsen.