Avslutade projekt

Genom regionalt och gränsöverskridande samarbete har Kompetensspridning i Umeå varit delaktiga i en rad projekt genomförts som ska leda till renare tillväxt, nya innovationer och export av hållbara lösningar.

Future Cleantech Solutions

Future Cleantech Solutions var ett treårigt projekt som pågick under åren 2019-2021 och finansierades till 60 procent av Interregprogrammet Botnia-Atlantica. Övriga finansiärer var Österbottens förbund, Region Västerbotten, Region Västernorrland, Umeå kommun, Umeå Energi, Skellefteå kommun, Skellefteå Kraft, Örnsköldsviks kommun, VASEK Vasaregionens Utveckling AB, Teknologicenter Merinova, Vasa stad, Karleby stad och Karlebynejdens Utveckling AB KOSEK.

Syftet med projektet var att stärka den hållbara utvecklingen i Kvarkenregionen genom att skapa förutsättningar för cleantechföretagen att ta del av nya affärs- och samarbetsmöjligheter. Projektet har drivits i samverkan mellan regionala organisationer och bolag med stöd av EU-programmet Interreg Botnia-Atlantica.

Fokus för projektet har varit att tillvarata de nya möjligheter som uppstår genom etableringar och investeringar i regionen, främst inom utvecklingsområdena energi, smarta hållbara städer, bioekonomi och kemi. Projektgruppen har därför verkat för att stärka värdekedjan mellan större aktörer och små och medelstora företag. Projektets aktiviteter har innefattat utveckling av metoder för spridning av praktisk affärsinformation, stöd till konkreta gränsöverskridande affärssamarbeten och insatser för att främja utvecklingen av nya och befintliga klustersamarbeten. Främjande av jämställdhet och inkludering har även haft hög prioritet i alla projektaktiviteter.

Projektägare var Kompetensspridning i Umeå AB och samverkanspartners var Karlebynejdens Utveckling AB KOSEK, Skellefteå Science City, Teknologicenter Merinova AB, VASEK Vasaregionens Utveckling AB och Örnsköldsviks kommun.

Guiden som togs fram i detta projekt finns att läsa här.

Jämställdhetsrapporten som togs fram i detta projekt finns att läsa här.

Många av de webbinarier som genomfördes under projekttiden har samlats på Future Cleantech Solutions YouTube-kanal.

Cleaner Growth

Cleaner Growth var ett regionalt projekt med målen att öka antalet innovationer samt exportera fler kommersiellt bärkraftiga produkter och tjänster med miljörelevans från Västerbottens län och Örnsköldsvik. Stort fokus låg på att attrahera aktörer från internationella marknader för att öka exporten av grön teknik, ren energi och hållbara lösningar.

Cleaner Growth pågick mellan 2016–2018 och finansierades till 50 procent av Europeiska regionala utvecklingsfonden. Övriga finansiärer var Skellefteå kommun, Skellefteå Kraft, Umeå Energi, Vakin, Bostaden, Umeå kommunföretag, Umeå kommun, Västerbottens läns landsting, Örnsköldsviks kommun, Processum och Region Västerbotten.

Projektet var uppdelat i två områden, Kommersialisering och Internationell marknadsplats och ägdes av Uminova Innovation som också koordinerade delprojektet Kommersialisering tillsammans med Arctic Business Incubator. Kompetensspridning i Umeå koordinerade delprojektet Internationell marknadsplats i samverkan med Skellefteå kommun.

Cleantech Kvarken

Cleantech Kvarken var ett gränsöverskridande projekt mellan Västerbottens län, Örnsköldsviks kommun och Vasaregionen. Målet var att skapa gränsöverskridande samarbete och export av produkter och service inom energi, skog och informationsteknologi med miljörelevans och nya teknologier som drivande kraft.

Projektet hade tre fokusområden: att marknadsföra regionen och dess företag till omvärlden, att med gemensamma exportsatsningar för att etablera kontakter mellan företag, att koppla samman små och medelstora företag inom grön teknik, ren energi och hållbara lösningar med offentliga aktörer. 

Projektet pågick 2015 -2018 och finansierades av EU Interreg Botnia-Atlantica, Region Västerbotten, Österbottens förbund, Umeå kommun, Umeå Energi, Örnsköldsviks kommun, Vasa stad och VASEK. Det genomfördes av Kompetensspridning, Örnsköldsviks kommun, Teknologicenter Merinova och VASEK. Kompetensspridning var projektägare.

www.cleantechkvarken.com

Ledning

Fredrik Lundberg, verkställande direktör
Karin Hedlund, styrelseordförande

Kontakt

Mer info

Besöksadress:
Umeå Kommunföretag
Rådhusesplanaden 8, 2tr.

Växel: 090-16 10 00

Om oss

Kompetensspridning i Umeå AB ägs av Umeå Kommunföretag AB