Language

Om Umeå Kommunföretag

Umeå Kommunföretag, UKF, är moderbolag för Umeå kommuns samtliga aktiebolag. De kommunägda
bolagen bedriver verksamhet som levererar service och tjänster åt kommunens invånare; bostäder, vattenförsörjning, avlopp, renhållning, energi, hamnanläggningar, parkering och kulturutbud. Exempel på bolag
som ingår i koncernen är Umeå Energi, VAKIN/UMEVA, Bostaden, INAB och Västerbottens museum.

Vinsterna fördelas mellan bolagen

De bolag som ägs av kommunen till 25 procent eller mer, lyder under moderbolagets direktiv. I koncernens uppdrag ligger också att hjälpa företagen med företagsledning, utbildning och finansieringsfrågor. Samtliga bolag lever av egna intäkter, det vill säga utan skatteintäkter. Eventuell vinst går tillbaka till kunderna i form av underhåll och utveckling. Ett bolag som gör vinst bidrar till andra verksamheter under bolagshatten som inte är lika inkomstbringande, exempelvis till kollektivtrafiken.

— Idén med kommunala bolag har funnits sedan 80-talet. Vissa bolag avslutas och försvinner, medan nya hela tiden uppstår. Bolagen har bra tider nu, de levererar det som förväntas enligt instruktionen. Här i Umeå ligger vi också långt fram när det gäller hållbarhet. Miljötänket är utbrett inom hela kommunen.