Om Umeå Kommunföretag

Umeå Kommunföretag, UKF, är moderbolag för Umeå kommuns samtliga aktiebolag. De kommunägda
bolagen bedriver verksamhet som levererar service och tjänster åt kommunens invånare; bostäder, vattenförsörjning, avlopp, renhållning, energi, hamnanläggningar, parkering och kulturutbud. Exempel på bolag
som ingår i koncernen är Umeå Energi, VAKIN/UMEVA, Bostaden, INAB och Västerbottens museum.

Vinsterna fördelas mellan bolagen

De bolag som ägs av kommunen till 25 procent eller mer, lyder under moderbolagets direktiv. I koncernens uppdrag ligger också att hjälpa företagen med företagsledning, utbildning och finansieringsfrågor. Samtliga bolag lever av egna intäkter, det vill säga utan skatteintäkter. Eventuell vinst går tillbaka till kunderna i form av underhåll och utveckling. Ett bolag som gör vinst bidrar till andra verksamheter under bolagshatten som inte är lika inkomstbringande, exempelvis till kollektivtrafiken.

— Idén med kommunala bolag har funnits sedan 80-talet. Vissa bolag avslutas och försvinner, medan nya hela tiden uppstår. Bolagen har bra tider nu, de levererar det som förväntas enligt instruktionen. Här i Umeå ligger vi också långt fram när det gäller hållbarhet. Miljötänket är utbrett inom hela kommunen.

Verksamhet

Fredrik Lundberg, VD och koncernchef, beskriver det som att Umeå Kommunföretag vilar på fyra viktiga ben: kollektivtrafiken, ungt entreprenörskap, administrationen av koncernen samt ägandet av dotterbolagen.

— Det första benet är ansvaret för att kollektivtrafiken fungerar på ett tillfredsställande sätt. Vi anlitar en extern leverantör för dessa ändamål. Ett annat uppdrag är att medverka till utvecklingen av unga entreprenörer genom att erbjuda personal och lokaler. Denna verksamhet drivs av BIC Factory. Det tredje benet är ledningen och det administrativa arbetet med koncernen. Och det sista men kanske största benet är ägandet av dotterbolagen, där bolagskoncernen också är internbank.

Kollektivtrafik

BIC Factory

Administration, ledning, koncerngemensamma kostnader

Ägande av dotterbolag (finansiering)